!!! VÍTEJTE V NAŠEM ESHOPU. Stále doplňujeme NOVÉ zboží.....

Obchodní podmínky.

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

Internetový obchod na adrese www.kadado.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován živnostníkem Kamila Jiroušová se sídlem na adrese Milady Horákové 1060/39, 500 06 Hradec Králové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, IČO: 01390201 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“), bankovní spojení: mBank S.A., č. Účtu: 670100-2212760502/6210.

1.2. Kupující

1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

1.3.3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření kupní smlouvy...
 
Dodání zboží
 
Odstoupení od kupní smlouvy
 
Práva z vadného plnění
 
Ochrana osobních údajů
 
Závěrečná ustanovení
 

contents ©2024 Kadado | Standa-David.com